• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Previous

Hyacinth Greater than you think

Vote now!
0.0/5 (0 votes)

ในแต่ละปี การสั่งซื้อวัสดุรองนอนจากต่างประเทศ และวัสดุรองนอนภายในประเทศทำมาจากขี้กบ ขี้เลื่อย เป็นจำนวนหลายล้านบาทต่อปี จากการศึกษาวัชพืชมี่มีมากในท้องถิ่น พบว่าผักตบชวา มีคุณลักษณะที่อ่อนนุ่ม ฝุ่นน้อย ซึมซับน้ำได้ดี สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุรองนอนในงานเลี้ยงสัตว์ดลองได้ จึงได้ทำการศึกษา/วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูล ก่อนการนำไปใช้จริง ผลการทดลอง พบว่า สัตว์ทดลองสามารถนำมาทำรังนอนได้ดี และ เป็น Enrichment ได้ จึงได้มีการพัฒนาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผักตบชวาเป็นวัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และรวมตัวกับภาคีต่างๆ ของอำเภอพุทธมณฑล เช่น ภารกิจวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชนคลองนราภิรมย์ คลองโยง รวมถึงกลุ่มชุมชนลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี เพื่อร่วมกันหาแนวทางการกำจัดผักตบชวา ด้วยการนำมาแปรรูปให้เป็นวัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองและรูปแบบต่างๆ จากการดำเนินการทำให้ชาวบ้าน เช่น แม่บ้าน คนชรา คนพิการ มีรายได้ ทำให้สภาพแม่น้ำลำคลอง สะอาด แสงแดดส่องถึง ระบบนิเวศน์ทางน้ำดีขึ้น การไหลของน้ำสะดวก การคมนาคมสัญจรสะดวกขึ้น