• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

Written by Super User. Posted in Training

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นายแพทย์ สมฤกษ์  จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร. ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะ ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (Test Facility)   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง"

Written by AnimalTechnique. Posted in Training

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20

ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 หลักการและเหตุผล

          การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ ให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำนั้น ผู้ใช้ต้องตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองในโครงการวิจัย ทดสอบหรือการผลิตชีววัตถุ ที่จะไม่ทำให้สัตว์ทดลองเครียด หรือเป็นอันตรายกับสวัสดิภาพของสัตว์ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลการวิจัยทดสอบ หรือชีววัตถุในโครงการนั้นๆ โดยปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ ที่จะทำให้คุณภาพของงานดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล

          ปัจจุบันหลายองค์กร เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สัตว์ทดลอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นความสำคัญ และให้ส่วนงานต่างๆ ที่สังกัดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการสนับสนุนนักวิจัยหรือหัวหน้าโครงการที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ให้มีการดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณบนพื้นฐานของความเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์

          ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการสัตว์ทดลองของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้สัตว์ทดลอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีประโยชน์คุ้มค่ากับชีวิตของสัตว์ทดลอง รวมทั้งได้ผลงานที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สัตว์ในประเทศ ส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รวมถึงสวัสดิภาพของสัตว์

     2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ทักษะ ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

แนวทางการดำเนินงาน

     อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง

สถานที่จัดฝึกอบรม  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ในการศึกษา วิจัย ทดสอบ หรือการผลิตชีววัตถุ โดยจำนวน ไม่เกิน 50 คน

*** หากจำนวนผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 16 คน จะขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรนี้ ***

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง ในการวิจัยตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

     2. ผู้รับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทดลองฝึกปฏิบัติ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าลงทะเบียน  3,500.- บาท

รุ่นที่ 19  ระยะเวลา วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

รุ่นที่ 20  ระยะเวลา วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562<<สนใจ สมัครออนไลน์ ได้ที่นี่>>          

เนื้อหาการอบรม

ภาคบรรยาย

     1. จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์

     2. คุณภาพสัตว์ทดลอง (Animal Quality)

     3. Care and Management of Laboratory Research Animals

     4. Diagnostic Techniques

     5. เทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

          - Administration Techniques

          - Blood collection Techniques

          - Necropsy Techniques

ภาคฝึกปฏิบัติการ กับหนูเม้าส์และหนูแรท

     * การฝึกภาคปฏิบัติ อาจเพิ่มการสาธิตการปฏิบัติกับกระต่าย และ/หรือ หนูตะเภา ได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

*** ทั้งนี้ ผู้อบรมที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร ต้องเข้าฝึกอบรมครบตลอดหลักสูตร เท่านั้น ***

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

     สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  คุณกัลยากร สุขสวัสดิ์ โทร.081-9350578 หรือ 02-441-9342 ต่อ 100 โทรสาร.0-2441-9341 หรือ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะปิดรับสมัครก่อนที่กำหนดใน กรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ช่องทางการชำระเงิน

     เลขที่บัญชี 333-2-15305-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ค่าบริการสัตว์ทดลองแห่งชาติ" พร้อมส่งหลักฐานใบ Pay in มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด สนับสนุน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ผลิตหนูตะเภา

Written by Super User. Posted in Training

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  และ นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 20

Written by AnimalTechnique. Posted in Training

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 20 

ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 หลักการและเหตุผล

          การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ ให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำนั้น ผู้ใช้ต้องตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองในโครงการวิจัย ทดสอบหรือการผลิตชีววัตถุ ที่จะไม่ทำให้สัตว์ทดลองเครียด หรือเป็นอันตรายกับสวัสดิภาพของสัตว์ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลการวิจัยทดสอบ หรือชีววัตถุในโครงการนั้นๆ โดยปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ ที่จะทำให้คุณภาพของงานดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล

          ปัจจุบันหลายองค์กร เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สัตว์ทดลอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นความสำคัญ และให้ส่วนงานต่างๆ ที่สังกัดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการสนับสนุนนักวิจัยหรือหัวหน้าโครงการที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ให้มีการดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณบนพื้นฐานของความเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์

          ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการสัตว์ทดลองของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้สัตว์ทดลอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีประโยชน์คุ้มค่ากับชีวิตของสัตว์ทดลอง รวมทั้งได้ผลงานที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สัตว์ในประเทศ ส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รวมถึงสวัสดิภาพของสัตว์

     2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ทักษะ ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

แนวทางการดำเนินงาน

     อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง

สถานที่จัดฝึกอบรม  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ในการศึกษา วิจัย ทดสอบ หรือการผลิตชีววัตถุ โดยจำนวน ไม่เกิน 50 คน

*** หากจำนวนผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 16 คน จะขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรนี้ ***

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง ในการวิจัยตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

     2. ผู้รับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทดลองฝึกปฏิบัติ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าลงทะเบียน  3,500.- บาท

รุ่นที่ 20  ระยะเวลาวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

เนื้อหาการอบรม

ภาคบรรยาย

     1. จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์

     2. คุณภาพสัตว์ทดลอง (Animal Quality)

     3. Care and Management of Laboratory Research Animals

     4. Diagnostic Techniques

     5. เทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

  • Administration Techniques
  • Blood collection Techniques
  • Necropsy Techniques

ภาคฝึกปฏิบัติการ กับหนูเม้าส์และหนูแรท

     * การฝึกภาคปฏิบัติ อาจเพิ่มการสาธิตการปฏิบัติกับกระต่าย และ/หรือ หนูตะเภา ได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

*** ทั้งนี้ ผู้อบรมที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร ต้องเข้าฝึกอบรมครบตลอดหลักสูตร เท่านั้น ***

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

     สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  คุณกัลยากร สุขสวัสดิ์ โทร.081-9350578 หรือ 02-441-9342 ต่อ 100 โทรสาร.0-2441-9341 หรือ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะปิดรับสมัครก่อนที่กำหนดใน กรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ช่องทางการชำระเงิน

     เลขที่บัญชี 333-2-15305-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ค่าบริการสัตว์ทดลองแห่งชาติ" พร้อมส่งหลักฐานใบ Pay in มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายชื่อผู้สมัคร


Social Link