• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 17

Written by AnimalTechnique. Posted in Training

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 17

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561

ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 หลักการและเหตุผล

          เนื่องจาก การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ ให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำนั้น ผู้ใช้ต้องตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองในโครงการวิจัย ทดสอบหรือการผลิตชีววัตถุ ที่จะไม่ทำให้สัตว์ทดลองเครียด หรือเป็นอันตรายกับสวัสดิภาพของสัตว์ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลการวิจัยทดสอบ หรือชีววัตถุในโครงการนั้นๆ โดยการปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ ที่จะทำให้คุณภาพของงานดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล

          ปัจจุบันในหลายองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ทดลอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของหน่วยงาน ในการพิจารณา สนับสนุนให้นักวิจัยหรือหัวหน้าโครงการที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ทดลองได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณบนพื้นฐานของความเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์

          ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการสัตว์ทดลองของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้สัตว์ทดลอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีประโยชน์คุ้มค่ากับชีวิตของสัตว์ทดลอง รวมทั้งได้ผลงานที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สัตว์ในประเทศ ส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รวมถึงสวัสดิภาพของสัตว์

     2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความสามารถ ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

แนวทางการดำเนินงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง

สถานที่จัดฝึกอบรม  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ในการศึกษา วิจัย ทดสอบ หรือการผลิตชีววัตถุ โดยจำนวน ไม่เกิน 21 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง ในการวิจัยตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

     2. ผู้รับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทดลองฝึกปฏิบัติ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าลงทะเบียน  3,500.- บาท

ระยะเวลาวันที่ 15-16 มีนาคม 2561

เนื้อหาการอบรม

ภาคบรรยาย

     1. จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์

     2. คุณภาพสัตว์ทดลอง

     3. การเลี้ยงและการดูแลสัตว์ทดลองในงานวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

     4. โปรแกรมสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง

     5. เทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

  •  การควบคุมสัตว์
  • การทำเครื่องหมายกำกับตัวสัตว์
  • การให้สาร
  • การเก็บตัวอย่างจากสัตว์
  • การสลบและการทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ
  • การผ่าชันสูตรซาก

ภาคฝึกปฏิบัติการ กับหนูเม้าส์และหนูแรท

     * การฝึกภาคปฏิบัติ อาจเพิ่มการสาธิตการปฏิบัติกับกระต่าย และ/หรือ หนูตะเภา ได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

*** ทั้งนี้ ผู้อบรมที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร ต้องเข้าฝึกอบรมครบตลอดหลักสูตร เท่านั้น ***

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

     สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.081-9350875 หรือ 02-441-9342 ต่อ 100 โทรสาร.0-2441-9341 หรือ

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะปิดรับสมัครก่อนที่กำหนดใน กรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด


หมายเหตุ

     1.รับสมัครจำนวน 21 ท่าน

     2.ขอสงวนสิทธิ์การอบรม ให้กับผู้สมัครที่โอนเงินค่าสมัครก่อน

     3.หมดเขนรับสมัคร ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอปิดการรับสมัครก่อนกำหนดหากจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่ระบุไว้)

     4.ประสงค์ จะจองที่พัก

      - สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ติดต่อคุณสะอาด ทองคุ้ม เบอร์โทรศํพท์ 02-4419003,086-5287668

      - สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ติดต่อคุณธิดารัตน์ แก้วสว่าง หรือคุณพิชญ์สินี เนียรอนุกูลบุต เบอร์โทรศัพท์ 02-4419040,081-3819484รายชื่อผู้สมัคร


Social Link