• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

ขั้นตอนการยกเลิกสินค้า

Written by Super User. Posted in Services

การยกเลิกสินค้า

Time_to_Order

ข้อกำหนด ในการยกเลิกสินค้า พิจารณาตามชนิดสินค้า ดังนี้

 • กรณีที่แจ้งเข้ามาก่อนวันผสมสัตว์และยังไม่มีการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ จะสามารถยกเลิกได้และไม่ต้องชำระเงิน
 • กรณีที่แจ้งเข้ามาหลัง จากการเตรียมพ่อแม่พันธุ์แล้ว ให้ชำระเงินตามจำนวนพ่อแม่พันธุ์ที่จัดเตรียมไว้
 • กรณีที่แจ้งเข้ามาหลังจากการผสมสัตว์ จะต้องชำระเงินเต็มจำนวน
หมายเหตุ:
กรณีรายการสั่งจองสินค้าที่ไม่ได้ผสมไว้ให้โดยเฉพาะ แต่เป็นรายการที่สั่งเข้ามาแล้วมีสินค้าที่สามารถส่งให้ได้ต้องแจ้งเข้ามาก่อนถึงกำหนดส่งมอบสินค้า 2 สัปดาห์ จะสามารถยกเลิกได้และไม่ต้องชำระเงิน
 • ต้องแจ้งเข้ามาก่อนถึงกำหนดส่งมอบสินค้า 2 สัปดาห์ จะสามารถยกเลิกได้และไม่ต้องชำระเงิน
 • ต้องแจ้งเข้ามาก่อนถึงกำหนดส่งมอบสินค้า 2 สัปดาห์ จะสามารถยกเลิกได้และไม่ต้องชำระเงิน


การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า, การบริการวิชาการ, การบริการ และบรรจุภัณฑ์


ประเภทสินค้า หัวข้อร้องเรียน เงื่อนไข/หลักเกณฑ์
1.สัตว์ทดลอง สุขภาพสัตว์และคุณลักษณะของสัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 1. ต้องมีการตรวจรับสินค้าโดยลูกค้า หากพบปัญหาให้แจ้งผู้ส่งสินค้า ทราบทันที หรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่งานการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งทุกครั้ง
 2. กรณีที่ลูกค้าพบปัญหาหลังจาก 24 ชั่วโมง ที่รับสินค้าแต่ไม่เกิน 7 วัน ศูนย์ฯ จะพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุ โดยสัตวแพทย์เป็นกรณี ๆ ไป
 3. ข้อร้องเรียนนอกเหนือจาก ข้อ 1 และ 2 ศูนย์ฯ ไม่รับเป็นข้อร้องเรียน
2.ชีววัตถุ คุณภาพชีววัตถุและคุณลักษณะของชีววัตถุไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น พบลิ่มเลือดหรือเม็ดเลือดแดงแตก ภายใน 3 วันหลังรับสินค้า
 1. ต้องมีการตรวจรับสินค้าโดยลูกค้า หากพบปัญหาให้แจ้งผู้ส่งสินค้าทราบทันที หรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่งานการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งทุกครั้ง
 2. กรณีที่ลูกค้าพบปัญหาหลังจาก 24 ชั่วโมง ที่รับสินค้าแต่ไม่เกิน 3 วัน ศูนย์ฯ จะพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุ โดยหัวหน้าสำนักงานควบคุมคุณภาพ เป็นกรณี ๆ ไป
3.การบริการวิชาการ การบริการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในใบเสนอราคา / ใบยืนยัน ต้องมีการตรวจรับรายงานการตรวจโดยลูกค้า หากพบปัญหาให้แจ้งผู้ส่งรายงานทราบทันที หรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่งานการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งทุกครั้ง
4.การบริการ 4.1.กระบวนการสั่งซื้อ / การยืนยันการสั่งซื้อ / จำนวนหรือชนิดสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น
- การยืนยันล่าช้า
- ส่งสินค้าไม่ตรงตามใบยืนยันการส่งสินค้า
- ไม่ส่งสินค้าตามวันที่กำหนดในใบยืนยังการส่งสินค้า
 1. ลูกค้าต้องทำการสั่งสินค้าก่อนล่วงหน้าตามตารางระยะเวลาในการสั่งสัตว์ทดลอง ในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
 2. ศูนย์ฯ จะยืนยันการสั่งสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังรับใบสั่งจองสินค้า
 3. กรณีสินค้าไม่ตรงตามใบยืนยันการส่งสินค้า ให้แจ้งผู้ส่งสินค้าทราบทันที หรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่งานการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งทุกครั้ง
 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งหลังจากมีการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งและตกลงกันทั้งสองฝ่ายพร้อมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
4.2.มารยาทการบริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยทั้งกิริยา และวาจา
5.การบรรจุภัณฑ์ สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ขณะที่รับสินค้าบรรจุภัณฑ์ / หีบห่อต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีการฉีกขาด หรือแตกร้าว

ดาว์นโหลดเอกสาร :

Social Link