• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

การอบผักตบชวาโดยใช้แสงอาทิตย์

Written by Super User. Posted in การป้องกันการติดเชื้ัอ

Solar Building

การอบผักตบชวาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ชาวชุมชนคลองนราภิรมย์ ได้รวมตัวกันเพื่อนำผักตบชวาในลำคลองที่มีอยู่อย่างหนาแน่น นำมาผลิตเป็นวัสดุรองนอนของสัตว์ทดลองให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากต้องมีการนำผักตบชวามาผึ่งแดดจัด และมีพื้นที่น้อย ไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ โรงอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการอบได้ในปริมาณมาก ให้ความร้อนสูง ง่ายต่อการเก็บ โครงการนี้ดำเนินการโดย ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Social Link