• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Saturday, 18 May 2013 Published in About Us

ปรัชญา :  สัตว์ทดลองทุกชีวิตมีคุณค่า นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์บริการด้าวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง อันดับหนึ่งของอาเซียน

ปณิธาน : ศูนย์กลางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ของประเทศและอาเซียน
 

พันธกิจ :
 1. สร้างความเป็นเลิศ ด้านการผลิต การตรวจสอบ การวิจัย และการบริการวิชากากร ด้านวิทยาศาสาตร์สัตว์ทดลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสัตว์
 2. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างความร่วมมือกับชุมชนทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อพัฒนาและสร้างรายได้ให้แก้ศูนย์ฯ และชุมชน

เป้าหมาย :
 1. เป็นแหล่งผลิตและบริการสัตว์ทดลองของประเทศที่ได้มาตรฐานการเลี้ยง
 2. เป็นสมาชิกเครือข่ายการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง ICLAS Animal Quality Network
 3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง
 4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
 

Saturday, 18 May 2013 Published in About Us

เกิดมาจากความขาดแคลนสัตว์ทดลองทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพสำหรับงานวิจัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2514 มีบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ.2517 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • วันที่ 15 กันยายน 2530 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 191
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ให้สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย (อ่านเพิ่มเติม)

    
  ภารกิจหลักคือ ดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลบริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัย การทดสอบ การผลิชีววัตถุและการสอนด้านชีวการแพทย์ ในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้ง WHO/UNDP ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยส่งผู้เชียวชาญด้านสัตว์ทดลองมาเป็นที่ปรึกษา

  ศูนย์ฯ เริ่มดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากลและเริ่มบริการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากการผลิตสัตว์ทดลอง ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง พัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลอง รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและการวิจัย ตลอดจนดำเนินการที่จะให้เกิดมาตรฐานในการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองทั้งในส่วนการเพาะขยายพันธุ์และการวิจัยในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณสากล

Thursday, 30 May 2013 Published in Joomla Blog

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Thursday, 30 May 2013 Published in Joomla Blog

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Friday, 17 May 2013 Published in Joomla Blog

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Friday, 17 May 2013 Published in Joomla Blog

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Friday, 17 May 2013 Published in Joomla Blog

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Friday, 17 May 2013 Published in Joomla Blog

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Social Link