• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Sunday, 25 October 2015 Published in Animals

เม้าส์

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
MLAC:ICR
แหล่งที่มา
ประเทศญี่ปุ่น (ค.ศ.1980)

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 20-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
น้ำหนักลูกแรกเกิด
1-1.5 กรัม
น้ำหนักเมื่อหย่านม
8-14 กรัม (อายุ 21 วัน)
อายุขัยเฉลี่ย
2-2.5 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 6-8 สัปดาห์ (น้ำหนัก 25-40 กรัม)
เพศเมีย 6-8 สัปดาห์ (น้ำหนัก 25-40 กรัม) 
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
10 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-21 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน
ขนาดครอก
1- 23 ตัว (เฉลี่ย 14 ตัว)
การลืมตาหลังคลอด
12 วันหลังคลอด
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
3-8 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      หนูเม้าส์ของศูนย์ฯ ใช้ระบบการผสมพันธุ์ 2 ระบบ ดังนี้
  1. Maximum Avoidance of inbreeding สำหรับการสืบสายพันธุ์ในกลุ่มพ่อแม่พันธุ์ (Foundation stock) และเก็บรักษาสายพันธุ์ในรูปตัวอ่อนแช่แข็ง
  2. Random mating system สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อบริการ (Production stock)
 2. สภาพแวดล้อม
  มีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น อุณหภูมิ และความชื้น การระบายอากาศ ดังนี้
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10% RH
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • ควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ศูนย์ฯ ให้อาหารเบอร์ 082 ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุโดยให้กินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัน
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน

ICR mouse

  นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • จุลชีววิทยา (Microbiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้นแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, ปรสิต เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) ได้แก่ การศึกษาด้านการเกิดเนื้องอก (Oncology), ศึกษาเปรียบเทียบพยาธิสภาพของโรคต่างๆ (Comparative pathology study) เป็นต้น
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
  • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ, ระบบไหลเวียนเลือด, พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral study) เป็นต้น

Sunday, 25 October 2015 Published in Animals

แรท

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rattus norvegicus
สายพันธุ์
MLAC:SD
แหล่งที่มา
ประเทศเดนมาร์ก
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 250-300 กรัม
เพศเมีย 180-220 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-10 สัปดาห์
เพศเมีย 8-10 สัปดาห์  
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
9-20 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-22 วัน
ขนาดครอก
9-11 ตัว 
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
การลืมตาหลังคลอด
10-14 วัน
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
15-30 กรัม/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
20-45 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
หูเปิดเมื่อ
12-14 วัน
ขนขึ้นเมื่อ
8-9 วัน

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ศูนย์ฯ ใช้ระบบการผสมพันธุ์ 2 แบบ คือ
  1. แบบ maximum avoicedance mating ในส่วนพ่อแม่พันธุ์ (Foundation stock) และเก็บรักษาสายพันธุ์ในรูปตัวอ่อนแช่แข็ง
  2. แบบ Random mating สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อบริการ (Production stock)
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • ควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเม้าส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุโดยให้กินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัน
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-7 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน  

Mlac:WR และ Mlac:SD

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • โภชนาการ (Nutrition) ได้แก่ การศึกษาประโยชน์และโทษของโภชนะต่างๆ เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) ได้แก่ การศึกษาด้านการเกิดเนื้องอก เป็นต้น
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
  • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ, ระบบไหลเวียนเลือด, พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral study) เป็นต้น

Sunday, 25 October 2015 Published in Animals

แรท

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rattus norvegicus
สายพันธุ์
MLAC:SD
แหล่งที่มา
ประเทศเดนมาร์ก
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 250-300 กรัม
เพศเมีย 180-220 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-10 สัปดาห์
เพศเมีย 8-10 สัปดาห์  
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
9-20 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-22 วัน
ขนาดครอก
9-11 ตัว 
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
การลืมตาหลังคลอด
10-14 วัน
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
15-30 กรัม/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
20-45 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
หูเปิดเมื่อ
12-14 วัน
ขนขึ้นเมื่อ
8-9 วัน

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ศูนย์ฯ ใช้ระบบการผสมพันธุ์ 2 แบบ คือ
  1. แบบ maximum avoicedance mating ในส่วนพ่อแม่พันธุ์ (Foundation stock) และเก็บรักษาสายพันธุ์ในรูปตัวอ่อนแช่แข็ง
  2. แบบ Random mating สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เพื่อบริการ (Production stock)
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • ควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเม้าส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุโดยให้กินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัน
        สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-7 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำจะถูกบรรจุใส่ขวดพร้อมด้วยหลอดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำน้ำไปใช้งาน  

Mlac:WR และ Mlac:SD

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • โภชนาการ (Nutrition) ได้แก่ การศึกษาประโยชน์และโทษของโภชนะต่างๆ เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) ได้แก่ การศึกษาด้านการเกิดเนื้องอก เป็นต้น
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
  • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ, ระบบไหลเวียนเลือด, พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral study) เป็นต้น

 

Sunday, 25 October 2015 Published in Animals

กระต่าย

ชื่อวิทยาศาสตร์
Oryctolagus cuniculus
สายพันธุ์
Mlac:NZW
แหล่งที่มา
Harlan Co., Ltd. The Natherlands (2000) and National University of Singapore (2007)
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 3-5 กิโลกรัม
เพศเมีย 3-5 กิโลกรัม
น้ำหนักลูกแรกเกิด 30-80 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
5-8 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 7-8 เดือน
เพศเมีย 7-8 เดือน  
วงรอบการเป็นสัด
ไม่มีรอบการเป็นสัดที่แน่นอน เพศเมียสามารถนำกลับมาผสมพันธุ์ได้อีกครั้ง หลักจากคลอดลูก ประมาณ 4-6 วัน
ระยะเวลาตั้งท้อง
29-35 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
4-6 สัปดาห์ ที่นำหนักตัวมากกว่า 900 กรัม
ขนาดครอก
4-10 ตัว 
การลืมตาหลังคลอด
10-12 วัน
ปริมาณการกินอาหาร
สถานะ/อายุ
ปริมาณอาหาร
3-6 สัปดาห์
50-75 กรัม/วัน
6-8 สัปดาห์
125-150 กรัม/วัน
8-10 สัปดาห์
30-40 กรัม/1.8-2.3 กิโลกรัม/วัน
เพศผู้โตเต็มวัย
110-175 กรัม/วัน
เพศเมียระยะตั้งท้อง
175-225 กรัม/วัน
เพศเมียระยะให้นมลูก
225-450 กรัม/วัน
(ลูกกระต่ายสามารถกินอาหารได้เมื่ออายุประมาณ 16-18 วัน นอกจากนั้นปริมาณการกินอาหารของกระต่ายขึ้นอยู่กับอุรหภูมิ น้ำและปัจจัยอื่นๆ)
ปริมาณการดื่มน้ำ
120 ซีซี/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (ควรให้น้ำอย่างไม่จำกัด)
อุณหภูมิเฉลี่ยของร่างกาย
102.5 องศาฟาเรนไฮน์
อัตราการเต้นของหัวใจ
130-325 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ
32-60 ครั้ง/นาที
ฟัน
2 (ฟันหน้า 2/1, เขี้ยว 0/0, ฟันกรามเล็ก 3/2, ฟันกราม 3/3) = 28 (ฟันกระต่ายจะงอก
ออกมาอย่งต่อเนื่อง
อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      กระต่ายของศูนย์ฯ ใช้ระบบการผสมพันธุ์ 2 ระบบ ดังนี้
  1. Maximum avoicedance breeding system ใช้เพื่อการผสมพันธุ์ในกลุ่มการสืบสายพันธุ์
  2. Group mating system ใช้เพื่อการผสมพันธุ์ในกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์
 2. สภาพแวดล้อม
  กระต่ายของศูนย์ฯ ได้รับการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55-90%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • ควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การเลี้ยง
        กรงแขวนเป็นกรงที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกระต่ายเพื่องานทางวิทยาศาสตร์และการทดลองต่างๆ กรงสำหรับเลี้ยงกระต่ายไม่ควรมีส่วนแหลมคมหรือขรุขระ โครงสร้างของกรงต้องแข็งแรงและขนาดของกรงต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของกระต่าย ส่วนแม่พันธุ์ใกล้คลอดจะถูกแยกไปเลี้ยงในกรงคลอดเป็นเวลา 3 วัน ก่อนคลอดและในกรงคลอดจะมีรังคลอดบรรจุอยู่เพื่อใช้สำหรับคลอดลูก กรงกระต่ายควรได้รับการทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือขึ้นอยุ่กับความสะอาดของกรง
 4. การให้อาหารและน้ำ
        กระต่ายเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวที่ชอบกินพืชที่มีเยื่อใยสูง และมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในระดับที่เหมาะสม ได้แก่ ใบไม้ หญ้า ในศูนย์ฯ กระต่ายได้รับอาหารเม็ด (โปรตีนไม่น้อยกว่า 10%) ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด และมีหญ้าแห้งที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อให้กินตลอดเวลา
        ปริมาณน้ำที่กระต่ายดื่มเข้าไปในแต่ละวันนั้นส่วนใหญ่มีผลมาจากสภาพแวดล้อม เช่น กระต่ายจะกินน้ำมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิในห้องเลี้ยงสูงขึ้น นอกจากนั้นการให้กระต่ายกินอาหารปริมาณมากเกินไปจะทำให้กระต่ายกินน้ำเพิ่มขึ้นด้วยในศูนย์ฯ น้ำดื่มสำหรับกระต่ายเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำดื่มของกระต่ายมีการเปลี่ยนทุกวัน
 5. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) สำหรับถาดรองกรงเลี้ยงกระต่ายในกรงแขวน ซึ่งช่วยในการดูดซึมปัสสาวะ อาจจาระและของเสียอื่นๆ  

Mlac:NZW

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • พยาธิวิทยา (Pathology) กระต่ายเป็นแหล่งของสารที่เร่งให้เกิดลิ่มเลือด และนิยมนำเลือดไปผลิตแอนตี้ซีรั่ม เป็นต้น
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
  • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ เป็นต้น

Sunday, 25 October 2015 Published in Animals

ตะเภา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Cavia porcellus
สายพันธุ์
Mlac:DH
แหล่งที่มา
B&K Universal Limited, England (1997) and National Univertisy Singapore (2007)
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 1,000-1,200 กรัม
เพศเมีย 900-1,000 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
4-7 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 10-12 สัปดาห์ (น้ำหนัก 700 - 800 กรัม)
เพศเมีย 8-10 สัปดาห์ (น้ำหนัก 500 - 700 กรัม)  
วงรอบการเป็นสัด
15-19 วัน
ระยะเวลาไข่ตก
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
59-72 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
14-21 วัน (มากกว่า 180 กรัม)
ขนาดครอก
1-6 ตัว (เฉลี่ย 4 ตัว) 
ระยะเวลาให้ผลผลิต
18-24 เดือน
การเป็นสัดหลังคลอด
60-80%
น้ำหนักแรกคลอด
65-115 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
6 กรัม/น้ำหนักตัว 100 กรัม/วัน
ปริมาณการกินน้ำ
10-40 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 100 กรัม/วัน
อุณหภูมร่างกาย
37.2-39.5 องศาเซลเซียส
อายุเริ่มกินอาหารได้
2-3 วันหลังเกิด
ฟัน
2(ฟันหน้า 1/1, ฟันเขี้ยว0/0, ฟันกรามเล็ก1/1, ฟันกราม 3/3)
การเปิดของตาและหู
แรกเกิด

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      การสืบสายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์หนูตะเภามีระบบการผสมพันธุ์แบบ Polygamous โดยมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:5 อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
 2. การจัดการสภาพแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 24±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • หนูตะเภาเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจต่อเสียงง่าย ภายในห้องเลี้ยงจะควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        อาหารที่ใช้เลี้ยงหนูตะเภาเป็นอาหารสำเร็จรูปผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะให้กินอย่างเพียงพอตามความต้องการตลอดเวลา และให้หญ้าแห้งที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อเป็นแหล่งเสริมเยื่อใยและเป็นวัสดุคลายเครียด น้ำที่ให้จะเป็นน้ำที่ผ่านการกรองแบบรีเวิสออสโมซีส(RO) ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa 
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      หนูตะเภาเลี้ยงในกรงแขวน จึงไม่มีการใช้วัสดุรองนอน แต่มีการใช้แกนข้าวโพดอบฆ่าเชื้อสำหรับดูดซับปัสสาวะในถาดรองกรง

Mlac:DH

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • โภชนาการ (Nutrition) หนูตะเภามีความต้องการสารอาหารสูง โดย เฉพาะ กรด Folic, Thiamine, Arginine และ Potassium เหมาะสำหรับ ศึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น
  • จุลชีววิทยา (Microbiology) ได้แก่ การทดสอบกับเชื้อ Coxiella burnetii, Mycobacterium sp. และ Listerisium sp. เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) หนูตะเภานิยมใช้ในงานวิจัยด้านโรคภูมิแพ้และใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาบาดแผล กระดูก ฟัน และโรคกระดูกพรุน และมีการนำไปใช้ในการทดสอบยากันแมลงโดยใช้เป็นแหล่งอาหารของแมลงดูดกินเลือด
  • สรีรวิทยา (Physiology) หนูตะเภามีดครงสร้างหูที่เหมาะสมต่อการศึกษาเกี่ยวกับช่องหู และลูกหนูแรกเกิดใช้ในการศึกษาด้านประสาทวิทยา  

Saturday, 24 October 2015 Published in Animals

ICR/Mlac-Free Hydro

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
ICR/Mlac-Free Hydro
แหล่งที่มา
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2535
สีขน
สีขาว (Albio)

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-2.5 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 6-8 สัปดาห์ (นน.25-40 กรัม)
เพศเมีย 6-8 สัปดาห์ (นน.25-35 กรัม)
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
10 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-9 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-21 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน (นน.10-14 กรัม)
จำนวนลูกต่อครอก
1-14 ตัว(เฉลี่ย 7 ตัว)
น้ำหนักแรกเกิด
1-1.5 กรัม
อายุที่เริ่มกินอาหาร
13-14 วัน
การลืมตาหลังคลอด
12 วัน
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
3-8 มิลลิลิตร/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

-อยู่ระหว่างการศึกษา-

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์  
       - Single line
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10% RH
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเม้าส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
      ใช้อาหารเบอร์ 082 ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด โดยผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุ อาหารจะให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปให้สัตว์กิน
       สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็น RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa    และจะให้น้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำไปใช้งาน
  การใช้วัสดุรองนอน

ใช้ทดลอง

     หนู ICR Hydronephrosis mouse เป็น animal model สัตว์ Hydronephrosis ที่เกิดโรคในมนุษย์

ลักษณะพิเศษ

     ลักษณะไตเป็นโพรงสามารถสังเกต ดดยการผ่าดูไตที่มีอาการดังกล่าว ส่วนสาเหตุยังคงไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร นอกจากนี้ไม่พบการกีดขวางของสิ่งใดตลอดท่อปัสสาวะ ทำให้ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่นอนของอาการไตเป็นโพรง
สาเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้นบริเวณ pelvocalypso ซึ่งจะพบอาการพองและโตขึ้นของเนื้อเยื่อและส่งผลให้สูญเสียการไหลกลับของแรงดันของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งสาเหตุที่รุนแรงจะถูกพบมากในไตข้างขวา

 

Saturday, 24 October 2015 Published in Animals

ICR/Mlac-Hydro

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
ICR/Mlac-Hydro
แหล่งที่มา
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2535
สีขน
สีขาว (Albio)

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-2.5 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 6-8 สัปดาห์ (นน.25-40 กรัม)
เพศเมีย 6-8 สัปดาห์ (นน.25-35 กรัม)
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
10 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-9 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-21 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน (นน.10-14 กรัม)
จำนวนลูกต่อครอก
1-14 ตัว(เฉลี่ย 7 ตัว)
น้ำหนักแรกเกิด
1-1.5 กรัม
อายุที่เริ่มกินอาหาร
13-14 วัน
การลืมตาหลังคลอด
12 วัน
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
3-8 มิลลิลิตร/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

-อยู่ระหว่างการศึกษา-

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์  
       - Single line
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10% RH
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเม้าส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
      ใช้อาหารเบอร์ 082 ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด โดยผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุ อาหารจะให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปให้สัตว์กิน
       สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็น RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa    และจะให้น้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำไปใช้งาน
  การใช้วัสดุรองนอน

ใช้ทดลอง

     หนู ICR Hydronephrosis mouse เป็น animal model สัตว์ Hydronephrosis ที่เกิดโรคในมนุษย์

ลักษณะพิเศษ

     ลักษณะไตเป็นโพรงสามารถสังเกต ดดยการผ่าดูไตที่มีอาการดังกล่าว ส่วนสาเหตุยังคงไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร นอกจากนี้ไม่พบการกีดขวางของสิ่งใดตลอดท่อปัสสาวะ ทำให้ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่นอนของอาการไตเป็นโพรง
สาเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้นบริเวณ pelvocalypso ซึ่งจะพบอาการพองและโตขึ้นของเนื้อเยื่อและส่งผลให้สูญเสียการไหลกลับของแรงดันของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งสาเหตุที่รุนแรงจะถูกพบมากในไตข้างขวา

Saturday, 24 October 2015 Published in Animals

Mouse

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
BALB/cMlac
แหล่งที่มา
Central Institute of Experimental Animal;CIEA Japan(1999)
สีขน
Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-9 สัปดาห์ (น้ำหนัก 25-30 กรัม)
เพศเมีย 8-9 สัปดาห์ (น้ำหนัก 20-25 กรัม)
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-12 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
18-21 วัน
ขนาดครอก
1-8 ตัว(เฉลี่ย 4ตัว)
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/ตัว/วัน(โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
8-10 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ในการผลิตหนู BALB/cMlac มี 2 วิธีที่ใช้ในการผสม คือ
  1. วิธีพี่กับน้องผสมกัน (Brother-sister full-sip mating system) ซึ่งใช้เพื่อสืบสายพันธุ์ Foundation stock
  2. วิธีการสุ่ม (Random system) ตามสีการ์ดหน้ากรง เพื่อผลิตหนู BALB/cMlac เพื่อบริการ
       การผสมเพื่อสืบสายพันธุ์
       การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ให้อยู่ด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 และให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะปลด พ่อแม่พันธุ์
       การผสมเพื่อบริการ
       จะใช้วิธีการผสมแบบ Harem system หรือ polygamous หรือใช้เพศผู้ต่อเพศเมีย (1 : 2-4) ให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะพบเพศเมียท้อง และแยกตัวที่ท้องออกไปกรงใหม่ ก่อนที่จะคลอด ซึ่งวิธีนี้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้มากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเม้าส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
      ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุ อาหารจะให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
  สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa ให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้งาน
Sunday, 25 October 2015 Published in Animals

Maximun barrier และ Low barrier เป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการดำเนินการของระบบ ให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ให้อยู่ในเกรฑ์มาตรฐาน รวมทั้งยังสามารถลดโอกาสของสัตว์ทดลองที่จะสัมผัสหรือติดเชื้อก่อโรคและจุลชีพอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MaximumBarrierSPFAnimal

Inbred Strain

BALB_cMlacชื่อ​ : BALB/cMlac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus  
สายพันธุ์ : BALB/cMlac
แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999) 
สีขน : Albio            

 
DBA_2Mlacชื่อ : DBA​/2Mlac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus
สายพันธุ์ : DBA/2Mlac
แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
สีขน : Dilute chocolate 


BALB_cMlac-nu
ชื่อ : BALB/cMlac-nu
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus
สายพันธุ์  : Nude(BALB/cMlac-nu)
แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
สีขน :  -

 
C57BL_6Mlacชื่อ : C57BL/6Mlac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus 
สายพันธุ์  : C57BL/6Mlac
แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
สีขน : Black 

 
C3H_HeMlacชื่อ : C3H/HeMlac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus
สายพันธุ์  : C3H/HeMlac
แหล่งที่มา  : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
สีขน : Agouti

 
ICR-Hydroชื่อ : ICR Hydronephrosis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
สายพันธุ์  : ICR Hydronephrosis
แหล่งที่มา : National Laboratory Animal Center established since (1992)
สีขน: Albio 


ICR FreeHydro
ชื่อ : ICR Free Hydronephrosis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
สายพันธุ์  : ICR Hydronephrosis
แหล่งที่มา : National Laboratory Animal Center established since (1992)
สีขน: Albio 


Low Barrier Monitored Animal

Outbred Stock

ICR-Mouseชื่อ : Mlac:ICR
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus
สายพันธุ์ : ICR
แหล่งที่มา : Japan (1980)
สีขน : Albino

 
SD-Ratชื่อ : Mlac:SD
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rattus norvegicus
สายพันธุ์ : Sprague Dawley Rat
แหล่งที่มา : Denmark 
สีขน : Albino

 
Wistar Ratชื่อ : Mlac:WR
ชื่อวิทยาศาสตร์  : Rattus norvegicus
สายพันธุ์ : Wistar Rat
แหล่งที่มา : Denmark 
สีขน : Albino
 
Rabbitชื่อ : Mlac:NZW
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryctolagus cuniculus
สายพันธุ์ : New Zealand White Rabbit
แหล่งที่มา : Harlan Co., Ltd. , The Netherlands(2000) and National University of Singapore(2007)
สีขน : Albino 

 
Guinea pigชื่อ: Mlac:DH
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cavia porcellus
สายพันธุ์ : Dunkin Hartley
แหล่งที่มา : B&K Universal Limited, England(1997) and National University Singapore(2007)
สีขน : Albino 
 

Friday, 16 October 2015 Published in SlideShow

Social Link