• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

ISO

งานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน

​          ภารกิจหลักของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ คือ การผลิต และให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามมาตฐานสากล ศูนย์ฯ จึงได้มีการนำระบบมาตฐานที่มีความสอดคล้อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานผลิตสัตว์ทดลอง งานบริการ รวมทั้งงานตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองมาใช้กำกับ เป็นการพัฒนาการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในและเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักดังกล่าว
 
          โดยระบบมาตรฐานที่ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ดำเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
 1. ระบบมาตฐานสากล (International Standard)
 2. ระบบมาตรฐานมหาวิทยาลัย

ระบบมาตฐานสากล (International Standard)

ISO9001

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008)

          เป็นระบบที่สามารถทำให้ศูนย์ฯ ผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้า และบริการ  นอกจากนี้ยังทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิต แก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้  รวมทั้งบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เข้าใจในบทบาทหน้าที่  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบ 

 • พัฒนาระบบการผลิตสัตว์ทดลอง ทำให้สัตว์ทดลองมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิต แก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้
 • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย
 • พัฒนาระบบการผลิตสัตว์ทดลองภายใต้

              (1) ระบบการเลี้ยงที่สามารถส่งเสริมให้สัตว์ทดลองมีความเป็นอยู่และสวัสดิภาพที่ดีในระดับสากล และ

              (2) การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อให้การดูแลและใช้สัตว์ทดลองตามเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 • พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถเฉพาะทาง ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองและชีววัตถุ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจ”
​​


ohsas18001

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007)

           เป็นระบบที่ส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ในการดำเนินการต่างๆ ของศูนย์ฯ  และลดค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ในด้านบุคลากรและทรัพย์สิน
                 เพื่อแสดงเจตจำนงในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ศูนย์ฯ  จึงประกาศนโยบายเพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ  ดังนี้
                   ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  มีพันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศ ด้านการผลิต  การบริการ  การตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง  และงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสัตว์  โดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้
                   1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติเห็นสมควรให้มีผลบังคับใช้
                   2. ปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่เกิดจาก อัคคีภัย สารเคมี ชีวภาพ  ไฟฟ้า และอันตรายอื่นใดอันจะมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและสาธารณชน
                   3. สนับสนุนทรัพยากร  ทั้งในเรื่องบุคลากร  เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  สร้างความตระหนักและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


AAALAC

Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International

          เป็นระบบมุ่งเน้นคุณภาพและสวัสดิภาพของทั้งสัตว์ทดลอง รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการยืนยันว่ามีการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และตามมาตรฐานในระดับสูง (Symbolized Quality) ทำให้มีผลการทดลองของผู้ใช้สัตว์มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ (Promote Scientific Validation) เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่าย และดึงดูดผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (Recruiting Tool) แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างสูงต่อจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ (Accountability) มีระบบการจัดการเพื่อการทบทวนกระบวนการเลี้ยงและการใช้สัตว์ที่เหมาะสม (Confidential Peer Review)


ISO-IEC 17025

 ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

           ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  เป็นการทดสอบความสามารถเฉพาะของห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองและชีววัตถุ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ฯให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้รับบริการเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ

                “ห้องปฏิบัติการ งานตรวจสอบคุณภาพมุ่งมั่นให้บริการทดสอบด้วยความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และข้อกำหนด กฎระเบียบของหน่วยรับรอง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ด้วยระดับมาตรฐานการบริการสูงสุด บุคลากรมีความคุ้นเคย และปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง”


ICLAS

 Performance Evaluation Program (PEP) for Diagnosic Laboratory

           เป็นโครงการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยชันสูตรของ International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองมีความ สามารถตรวจวินิจฉัยสุขภาพสัตว์ทดลอง เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยเป็นที่น่าเชื่อถือ เกิดความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาไปสู่ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองของประเทศไทย


 OECD GLP/GLP

          ศูนย์ฯ ดำเนินการทดสอบในสัตว์ทดลองในระยะก่อนคลินิกที่เป็นไปตามหลักการของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Good Laboratory Practice (GLP): OECD GLP หรือ GLP ภายใต้ขอบเขตการทดสอบความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง (OECD/OCDE420, OECD/OCDE423)

ระบบมาตฐานมหาวิทยาลัยมหิดล

 ระบบ MUQD-EdPEx

          มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558  (TQA Criteria for Performance Excellence 2557-2558) หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยการปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx ) ในปีงบประมาณ 2558


 ระบบการควบคุมภายใน

          มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย โดยศูนย์ฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยง   4 ด้าน ได้แก่

(1) ด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk)  

(2) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)  

(3) ด้านการเงิน (Financial Risk)

(4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk)
 
Thursday, 19 November 2015 Published in คุณภาพชีววัตถุ
          การควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีการผลิตและให้บริการชีววัตถุ ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป เลือดสัตว์ และผลิตภัณฑ์ของเลือด เช่น ซีรั่ม และพลาสม่า ซึ่งในการผลิตชีววตถุได้มีการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

Environmental monitoring of NLAC-MU

       

Thursday, 19 November 2015 Published in คุณภาพสิ่งแวดล้อม
          การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นความสำคัญ สำหรับการควบคุมและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรค จากสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ในระบบ Maximum Barrier และ Low Barrier/Strict hygienic conventional (SH conventional)
          การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
 1. การทดสอบทางกายภาพ (Physical monitoring)
  • อาหาร (รูปร่าง ขนาด สี กลิ่น แมลง และสิ่งแปลกปลอม อื่นๆ)
  • น้ำดื่มและน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (กลิ่น สี รส และความขุ่น)
  • วัสดุรองนอน (รูปร่าง ขนาด กลิ่น ความคม แมลง และสิ่งแปลกปลอม อื่นๆ)
  • อากาศ (การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศภายในห้องเลี้ยง)
  • แสงสว่าง (ความเข้มของแสง)
 2. การทดสอบทางเคมี (Chemical monitoring)
  • อาหาร (ปริมาณสารอาหาร)
  • น้ำดื่มและน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (ปริมาณคลอรีนและวิตามินซี*)
  • อากาศ (ปริมาณก๊าซแอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน)
 3. การทดสอบทางจุลชีพ (Microbiological monitoring)
  • อาหาร (Aerobic plate count (APC), Total coliform count (TCC), Salmonella Total mold count (TMC) and Sterility test)
  • น้ำดื่มและน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (APC, Pseudomonas aeruginosa and Sterility test)
  • วัสดุรองนอน (APC and Sterility test)
  • กรงเลี้ยงและกล่องขนส่ง (APC and Sterility test)
  • อากาศ (APC)
  • พื้นและผนังห้อง (APC)
  • สารเคมีกำจัดเชื้อโรค (% Effective to standard bacteria)

Environmental monitoring of NLAC-MU

       

Thursday, 19 November 2015 Published in คุณภาพพันธุ์
         งานทดสอบคุณภาพพันธุ์
         Genetic Monitoring, The genetic qualities are monitored for consistency

GENETIC MONITORING MARKERS IN INRED AND OUTBRED MICE AND RATS

Genetic Locus Chromosome No.      Gene Name      Inbred 
Mice 
Outbred 
Mice 
Outbred 
Rat  
Biochemical markers (22 loci)
Idh1 1 Isocitrate dehydrogenase-1 x
Pep3 1 Peptidase-3 x
Akp1 1 Alkaline phosphatase-1 x
Car2 3 Carbonic anhydrase-2 x
Mup1 4 (5) Major urinary protein-1 x x
Gpd1 4 Glucose phosphate dehydrogenase-1 x
Pgm1 5 Phosphoglucomutase-1 x x
Ldr1 6 Lactate dehydrogenase regulator-1 x
Gpi1 7 Glucose phosphate isomerase-1 x x
Hbb 7 (1) Hemoglobin beta chain x x x
Es1 8(19) Esterase-1 x x
Es2 8(19) Esterase-2 x x
Mod1 9 Malic enzyme supernatant x x
Trf 9 Transferrin x
Es3 11 Esterase-3 x x
Amy1 2 Amylase-1 x
Svp1 3 Seminal vesicle protein-1 x
Acon1 5 Aconitase-1 x
Fh1 13 Fumarate hydratase-1 x
Gc 14 Group-specific componant x
Es4 19 Esterase-4
Es14 19 Esterase-4
Immunogenetical markers (4 loci)
Hc 2 Hemolytic component C5 x
Thy1 9 Thymus antigen-1 x
H2K 17 Histocompatibility-2K x
H2D 17 Histocompatibility-2D x

รายงานผลการตรวจสอบพันธุกรรมหนูเม้าส์ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปี 2552 คลิกดูรายละเอียด

Social Link