• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Wednesday, 17 February 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 นายเมธาวี ชาบัญ จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการด้านพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

Friday, 12 February 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เช้าวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ได้ให้เกียรติร่วมเปิดงาน ประชารัฐร่วมพัฒนา กำจัดผักตบชวาในคูคลอง

R2R 2015

Thursday, 04 February 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd (MCBC) ได้จัดงานเปิดตัวบริษัทผลิตสัตว์ทดลอง

Wednesday, 03 February 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 59 เมื่อวันที่ 2-3 ก.พ. 2559 เจ้าหน้าที่จาก บริษัท Intertek Industry and Certification Services (Thailand)Limited

Wednesday, 28 October 2015 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558   ดร.ศิริพรรณ วงศ์วานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหน่วยงาน ด้าน GLP  ซึ่งศูนย์ฯ ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP  เป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบในขอบข่าย การทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ทดสอบอยู่ในกลุ่ม เภสัชเคมี (Pharmaceutical) อาหารเสริมหรือสารปรุงแต่ง (Food additive)  สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (Feed additive) เป็นต้น โดยมีสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้เข้าตรวจ และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ยังได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการเป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกของประเทศ

OECD-GLP

Monday, 21 September 2015 Published in ข่าว/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ พร้อมกับคณะอาจารย์และวิศวกรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AAALAC, ISO9001:2008,OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025  เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบการก่อสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง โดยมีนางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯและทีมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการจัดการตามส่วนต่างๆของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 : 09.00น.-12.00 น.

Tuesday, 01 January 2019 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 วช.ได้ออกประกาศให้ผู้ใช้ และผู้ผลิตสัตว์ทดลอง ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตาม บทเฉพาะกาลมาตรา 55 ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยื่นขอรับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัตินี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อยื่นคำขอแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากผู้อนุญาต   ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://www.labanimals.net

วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดแจ้งให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

Sunday, 01 November 2015 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2- 13 พ.ย.2558 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ต้อนรับ  Dr.Nguyen Chi Hieu and Mrs.Tran Thi Huong Thom Veterinarians จาก National Institute for control of Vaccines and Biologicals,MOH,Vietnam (NICVB)  ประเทศเวียดนาม  ในโอกาสมาอบรมและดูงานด้านการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (Laboratory Animal Management Training) ซึ่งศูนย์ฯจัดเป็นหลักสูตรพิเศษ   ขึ้นมา สำหรับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่าย การถ่ายทอดทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง กับประเทศเพื่อนบ้านในอาซียน ที่ผ่านมา มีการอบรมให้กับ ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม

NICVB Training

NICVB Training

NICVB Training

NICVB Training

NICVB Training

Wednesday, 04 November 2015 Published in ข่าว/กิจกรรม

มุ่งสู่การรับรอง GLPเมื่อวันที่ 5 และ 9 พ.ย. 2558 ศูนย์ฯได้จัดฝึกอบรมเรื่อง Application of the GLP principles to shot terms และ Quality Assurance and GLP  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพรรณ วงศ์วานิช จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้มุ่งมั่น สู่การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง GLP ของประเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการวิจัยทดสอบ ศูนย์ฯได้ทำการศึกษา ปฏิบัติ แก้ไขปรับปรุง ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการดำเนินการด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้

OECD-GLP

OECD-GLP

OECD-GLP

OECD-GLP

Sunday, 22 November 2015 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรของศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกายระหว่างการทำงาน

Page 13 of 222

Social Link