• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Tuesday, 03 May 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

songkran1

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญทุกส่วนงานมาร่วมกันจัดงานสงกรานต์ปี 2559 ขึ้นบริเวณ ลาน ประติมากรรม ศูนย์การเรียนรู้ (MLC)

Tuesday, 03 May 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เชิญ นายเมธาวี ชาบัญ หัวหน้าหน่วยพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Tuesday, 03 May 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เชิญ อ.สมบุญ เอกวิริยะกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การอบรมการตรวจติดตามภายในของระบบ ISO/IEC17025"

Wednesday, 17 February 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 นายเมธาวี ชาบัญ จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการด้านพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

Friday, 12 February 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เช้าวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ได้ให้เกียรติร่วมเปิดงาน ประชารัฐร่วมพัฒนา กำจัดผักตบชวาในคูคลอง

R2R 2015

Thursday, 04 February 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd (MCBC) ได้จัดงานเปิดตัวบริษัทผลิตสัตว์ทดลอง

Wednesday, 03 February 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 59 เมื่อวันที่ 2-3 ก.พ. 2559 เจ้าหน้าที่จาก บริษัท Intertek Industry and Certification Services (Thailand)Limited

Wednesday, 28 October 2015 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558   ดร.ศิริพรรณ วงศ์วานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหน่วยงาน ด้าน GLP  ซึ่งศูนย์ฯ ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP  เป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบในขอบข่าย การทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ทดสอบอยู่ในกลุ่ม เภสัชเคมี (Pharmaceutical) อาหารเสริมหรือสารปรุงแต่ง (Food additive)  สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (Feed additive) เป็นต้น โดยมีสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้เข้าตรวจ และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ยังได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการเป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกของประเทศ

OECD-GLP

Monday, 21 September 2015 Published in ข่าว/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ พร้อมกับคณะอาจารย์และวิศวกรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AAALAC, ISO9001:2008,OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025  เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบการก่อสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง โดยมีนางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯและทีมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการจัดการตามส่วนต่างๆของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 : 09.00น.-12.00 น.

Tuesday, 01 January 2019 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 วช.ได้ออกประกาศให้ผู้ใช้ และผู้ผลิตสัตว์ทดลอง ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตาม บทเฉพาะกาลมาตรา 55 ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยื่นขอรับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัตินี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อยื่นคำขอแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากผู้อนุญาต   ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://www.labanimals.net

วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดแจ้งให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

Page 13 of 221

Social Link