• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558   ดร.ศิริพรรณ วงศ์วานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหน่วยงาน ด้าน GLP  ซึ่งศูนย์ฯ ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP  เป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบในขอบข่าย การทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ทดสอบอยู่ในกลุ่ม เภสัชเคมี (Pharmaceutical) อาหารเสริมหรือสารปรุงแต่ง (Food additive)  สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (Feed additive) เป็นต้น โดยมีสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้เข้าตรวจ และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ยังได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการเป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกของประเทศ

OECD-GLP

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 วช.ได้ออกประกาศให้ผู้ใช้ และผู้ผลิตสัตว์ทดลอง ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตาม บทเฉพาะกาลมาตรา ๕๕ ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยื่นขอรับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัตินี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อยื่นคำขอแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากผู้อนุญาต   ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://www.labanimal.net

วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดแจ้งให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

Social Link