• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

ข่าว/กิจกรรม (78)

Thursday, 01 September 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

coshem11

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 วิทยากรจากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

Wednesday, 31 August 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

BuddistLentDay

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ชาวศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้พร้อมใจกันไปถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า ประจำปี 2559 ถวายแด่พระภิกษาสงฆ์

Wednesday, 31 August 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

Practical Technique

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลองรุ่นที่ 14

Wednesday, 31 August 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

HealthSeminar

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มาบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ

Wednesday, 08 June 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

happy2

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Wednesday, 08 June 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

FDA4

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เภสัชกรยุวดี พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา

Monday, 06 June 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

EdPEx4

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558

Tuesday, 03 May 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

AnimalTechnique1

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดูแลและปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 13 ขึ้น เป็นการฝึกการใช้สัตว์ทดลอง

Tuesday, 03 May 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

songkran1

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญทุกส่วนงานมาร่วมกันจัดงานสงกรานต์ปี 2559 ขึ้นบริเวณ ลาน ประติมากรรม ศูนย์การเรียนรู้ (MLC)

Tuesday, 03 May 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม Written by

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เชิญ นายเมธาวี ชาบัญ หัวหน้าหน่วยพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Page 5 of 6

Social Link