• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

ข่าวย้อนหลัง (71)

Tuesday, 06 March 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

6 มีนาคม 2561 ศุนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสศึกษาดูงาน 
​​

Safety2018

Monday, 05 March 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

5 มีนาคม 2561  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เชิญคุณสุรพงษ์ ดุลยสิทธิ์เจ้าหน้าที่ด้านงานบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงตลิ่งชัน 
​​

Safety2018

Friday, 02 March 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

2 มีนาคม 2561 บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด ในงานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2561 
​​

MAHIDOL Games2018

Friday, 02 March 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

MAHIDOL DAY

Tuesday, 06 February 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ) ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ Histology 
​​

InspectionESPReL

Thursday, 01 February 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 นางกาญจนา เข่งคุ้ม และว่าที่ ร.ต. หญิงขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สหวิทยาการเพื่อ การวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0" 
​​

SeminarInterdisciplinary

Wednesday, 17 January 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility” 
​​

Seminar OECD GLP

Thursday, 11 January 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinic) ตามหลักการ OECD GLP ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

OECD GLP Certificate

Thursday, 04 January 2018 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นหน่วยที่สามารถบริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP ในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

Thursday, 21 December 2017 Published in ข่าวย้อนหลัง Written by

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางกาญจนา เข่งคุ้ม และนางสาววรรณี อังคศิริสรรพ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการปฏิชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร อำนาจเจริญ ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)   ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิดแนวทางสนับสนุนทางวิชาการ และแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

Page 2 of 6

Social Link