Print this page

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinic) ตามหลักการ OECD GLP ให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

OECD GLP Certificate

 

โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ จากนั้น อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางโดยรถรางพิเศษไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
               การที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฯ  อย่างเป็นทางการ
  ส่งผลให้ประเทศไทย ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแบบสมบูรณ์ฯกับกลุ่มประเทศภาคีฯ OECD (OECD countries; ปัจจุบันมี 34 ประเทศ) ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และยอมรับข้อมูลการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ เป็นการเชื่อมห่วงโซ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ มีความสมบูรณ์  ทำให้มีความสะดวกและเพิ่มโอกาสทางการค้ามากขึ้น  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับสากลได้ ทั้งนี้โดยศูนย์ฯ มีขอบข่ายการให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  4 ด้าน ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical) ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ (Veterinary drug) อาหารเสริมสำหรับมนุษย์ (Food additive) อาหารเสริมสำหรับสัตว์ (Food additive) และ มีแผนการขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ครอบคลุม กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic)ในอนาคต 

 

DMSC-GLP1

DMSC-GLP2

DMSC-GLP3

DMSC-GLP4

DMSC-GLP5

DMSC-GLP6

DMSC-GLP7

DMSC-GLP8

DMSC-GLP9

DMSC-GLP10

DMSC-GLP11

DMSC-GLP12

DMSC-GLP13

DMSC-GLP14

DMSC-GLP15

DMSC-GLP16

DMSC-GLP17

DMSC-GLP18

DMSC-GLP19

Read 4117 times Last modified on Friday, 12 January 2018 05:36
Rate this item
(0 votes)

Latest from Super User