• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

อบรมเจ้าหน้าที่ด้าน GLP

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558   ดร.ศิริพรรณ วงศ์วานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหน่วยงาน ด้าน GLP  ซึ่งศูนย์ฯ ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP  เป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบในขอบข่าย การทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ทดสอบอยู่ในกลุ่ม เภสัชเคมี (Pharmaceutical) อาหารเสริมหรือสารปรุงแต่ง (Food additive)  สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (Feed additive) เป็นต้น โดยมีสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้เข้าตรวจ และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ยังได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการเป็นหน่วยงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกของประเทศ

OECD-GLP

Read 940 times Last modified on Wednesday, 24 August 2016 09:46
Rate this item
(0 votes)

Social Link