• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นหน่วยที่สามารถบริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP ในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

Read 792 times Last modified on Friday, 05 January 2018 04:02
Rate this item
(0 votes)

Social Link