• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามหลักการ OECD GLP

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการวิจัยทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 41 คน

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร OECD Principles on Good Laboratory Practice ใน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามหลักการ OECD GLP” ณ นาวีภิรมย์ กองทัพเรือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี อาจารย์ศิริพรรณ วงศ์วานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)

GLP1

GLP2

GLP4

GLP5

GLP6

GLP7

GLP8

GLP9

GLP10

GLP11

Read 1865 times Last modified on Monday, 19 June 2017 09:35
Rate this item
(0 votes)

Social Link