• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน

Dr_pradit

เมื่อวันที่ 18 สิงหาาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ พร้อมคณะ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน

ด้านจรรยาบรรณและกำกับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย ทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมี นายสัตวแพทย์สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และคณะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ สำนักงานผลิตสัตว์ทดลองและสำนักงานควบคุมคุณภาพ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมของศูนย์ฯ

Read 1327 times Last modified on Thursday, 20 July 2017 07:39
Rate this item
(0 votes)

Social Link