• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

R2R2015 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

R2R2015 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานปรับเปลี่ยนงานประจำที่ทำอยู่ให้เข้าสู่กระบวนการงานวิจัย เป็นการจูงใจให้เกิดกระบวนการพัฒนางาน พัฒนาเครื่องมือ แนวคิด  ให้เกิดความสะดวก สบายขึ้น ประหยัดคนและเวลาในการทำงาน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ส่งผลงาน R2R เข้าร่วม จำนวน  8  เรื่อง แบ่งเป็น Poster presentation 5 เรื่อง  และ Oral presentation 3 เรื่อง  กิจกรรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้รับรางวัล 3 ผลงาน ดังนี้
​​

R2R 2015

1. รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 1,000 พร้อมเกียรติบัตร) ประเภท Poster presentation ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ : บริการทั่วไป ได้แก่ นายสมาน ชัยย้อย ชื่อผลงานความสัมพันธ์ระหว่างเพศและเวลาในการชั่งน้ำหนักหนูทดลอง

2. รางวัลชมเชย (เงินรางวัล3,000 พร้อมเกียรติบัตร) ประเภท Oral presentation  ด้าน การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ : บริการทั่วไป ได้แก่ น.ส.อัญชลี สิริมนตาภรณ์ เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยยึดจับเพื่อควบคุมหนูแรทจากแผ่นกันลื่น

3. รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 3,000 พร้อมเกียรติบัตร) ประเภท Oral presentation  ด้าน Eco University/การพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางวิภาวี วิสาวะโท เรื่อง กรณีศึกษารูปแบบการจัดการขยะของห้องปฏิบัติการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และของบุคลากร จากคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอีกเป็นจำนวนมาก

Read 2472 times Last modified on Friday, 02 September 2016 04:30
Rate this item
(0 votes)

Social Link