• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 (4 ปี)

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

1 มิ.ย. 2561 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565

StrategyPlan

โดย รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นประธานและวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ เพื่อระดมแนวความคิดในการปฏิบัติงาน พัฒนาทิศทางการดำเนินงาน ให้เต็มสมรรถนะและศักยภาพ   

StrategyPlan

StrategyPlan

StrategyPlan

StrategyPlan

StrategyPlan

StrategyPlan

StrategyPlan

StrategyPlan

 

Social Link