• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้จัดบรรยายเรื่องการนำระบบ LEAN มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

วันที่ 11 เม.ย 2561 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้จัดบรรยายเรื่องการนำระบบ LEAN ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานโดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
​​

Lean

และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล LEAN วันที่ 11 เม.ย 2561 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้จัดบรรยายเรื่องการนำระบบ LEAN ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานโดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล LEAN เป็นระบบการจัดการ ในสถานประกอบการให้มีความรวดเร็ว มีคุณภาพ กำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คาดว่าบุคลากรจะมีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบนี้ปรับใช้ในกระบวนการทำงานต่อไป


Lean

Lean

Lean

Lean

Lean

Lean

Lean

Social Link