• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • CancleTrainingTechniqueNo21

  CancleTrainingTechniqueNo21

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 21

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

  การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ซ้อมอพยพและระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น ประจำปี 2562

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

FireEvacuation

วันที่ 25 กันยายน 2562 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการซ้อมอพยพและระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น ประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมมือกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และทีมบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลบ้านแพ้ว

ร่วมฝึกซ้อมการอพยพและระงับเหตุจากอัคคีภัย และศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสังเกตุการณ์ และสรุปผล ซึ่งจากการฝึกซ้อมนี้ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีการแบ่งเป็นทีมต่างๆ ตามแผน เช่น ทีมแจ้งเหตุ ทีมค้นหา ทีมพยายาล ทีมยานพาหนะ เป็นต้น โดยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ เข้าใจเหตุการณ์ ไม่ตื่นตระหนก พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

ท่านสามารถเข้าชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม ได้ที่นี่

FireEvacuation

FireEvacuation

FireEvacuation

FireEvacuation

FireEvacuation

FireEvacuation

FireEvacuation

กิจกรรม

Social Link