• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • CancleTrainingTechniqueNo21

  CancleTrainingTechniqueNo21

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 21

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

  การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

การหารือการรับบริการการทดสอบคุณภาพวัคซีน

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

DiscussGLPr2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 10.30 น. ภญ.ตุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร จาก บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด  ผศ.ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์ จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ และบุคลากรของศูนย์ฯ  ได้ร่วมหารือด้านการทดสอบคุณภาพวัคซีน ณ ห้องประชุม 531 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
         ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด  มีความประสงค์แสวงหาความร่วมมือในการทดสอบคุณภาพวัคซีนก่อนเข้าสู่กระบวนการจำหน่าย   เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม และมีศักยภาพสูง ในการให้บริการทดสอบ ตามหลักมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานสากล
AAALAC, ISO9001, OSHAS 18001 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP   

       อนึ่ง บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรม บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ก่อตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 จดทะเบียนบริษัท เมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ให้การสนับสนุนวัคซีนคุณภาพแก่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และดำเนินการผลิตและจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน  

 DiscussGPOr2

 DiscussGPOr2

 DiscussGPOr2

 DiscussGPOr2

กิจกรรม

Social Link