• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 18

 • ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

  ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามหลักการ OECD GLP

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการวิจัยทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 41 คน

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร OECD Principles on Good Laboratory Practice ใน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามหลักการ OECD GLP” ณ นาวีภิรมย์ กองทัพเรือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี อาจารย์ศิริพรรณ วงศ์วานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)

GLP1

GLP2

GLP4

GLP5

GLP6

GLP7

GLP8

GLP9

GLP10

GLP11

กิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

Social Link