• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

  ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

Dr_pradit

เมื่อวันที่ 18 สิงหาาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ พร้อมคณะ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน

ด้านจรรยาบรรณและกำกับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย ทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมี นายสัตวแพทย์สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และคณะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ สำนักงานผลิตสัตว์ทดลองและสำนักงานควบคุมคุณภาพ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมของศูนย์ฯ

กิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

Social Link