• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

  ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

Dr_pradit

เมื่อวันที่ 15 สิงหาาคม 2559 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน

ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าพบปะกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนักงาน ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 สิงหาคม 2559

กิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

Social Link